சுய பரிசோதனை

சுய பரிசோதனை

ஆஷூரா சிறப்பு நிகழ்ச்சி

தலைப்பு விளக்கம்: ஹிஜ்ரி ஆண்டின் புதிய வருடத்தில் தேவை ஒரு சுய பரிசோதனை

வழங்குபவர்: K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ
நாள்: 16-11-2012

இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனாயிய்யா, ஜித்தா
நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா
மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

thanks to : http://www.islamkalvi.com

Leave a comment

Your email address will not be published.


*