IGC யின் வாரந்திர நினைவூட்டல் நிகழ்ச்சியில் பேசப்பட்ட உரை / சமூக கட்டுப்பாடு (Social Discipline)

IGC யின் வாரந்திர நினைவூட்டல் நிகழ்ச்சியில் பேசப்பட்ட உரை / சமூக கட்டுப்பாடு (Social Discipline)

IGC யின் வாரந்திர நினைவூட்டல் நிகழ்ச்சியில் பேசப்பட்ட உரை

 

தலைப்பு :  சமூக கட்டுப்பாடு (Social Discipline)

உரை நிகழ்த்தியவர் :  மௌலவி நஸீர்  அஹ்மத் ஜமாலி

நாள் : 08.07.2014

இடம் :  IGC மர்கஸ், பஹாஹீல் – குவைத்

Leave a comment

Your email address will not be published.


*