ரமளானில் ரப்பானிய்யூன் – IGCயின் ஃபஹாஹீல் கூடார நிகழ்ச்சி

ரமளான் பிறை 2 (18.06.2015, வியாழன்) அன்று நடைபெற்ற IGCயின் ஃபஹாஹீல் கூடார நிகழ்ச்சி
உரை: மவ்லவி தாஹா அல் புஃகாரி B.B.A., B.A.,(IS)
தலைப்பு: ரமளானில் ரப்பானிய்யூன்

1

2

3

4

5

6

Leave a comment

Your email address will not be published.


*