இஸ்லாமிய வழிகாட்டி மையத்தின் இப்தார் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் – 2014

இஸ்லாமிய வழிகாட்டி மையத்தின் இப்தார் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் – 2014

இஸ்லாமிய வழிகாட்டி மையத்தின் இப்தார் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் – 2014

உரை நிகழ்த்தியவர் : முகைதீன் அப்துல்  காதிர் (PFI) – வீடியோ

தலைப்பு: மரண சிந்தனை

நாள்: 11.7.14

இடம்: சுவனத்து பூஞ்சோலை கூடாரம்

Leave a comment

Your email address will not be published.


*